CleanSea

Scroll down for English version:

Var med oss och stötta CleanSea!
CleanSea är ett svenskt företag som vill rädda havets djurliv genom att skapa hav fyllda med liv istället för plast. De gör detta genom att ta bort skräp från havet och kusten i Sverige med hjälp av avlönad personal. CleanSea städar både längs kusten, på havsbotten, på ytan i hamnar och ute på öar. Deras mål är att ta bort all plast, fiskeredskap och skräp som dom hittar.

För att skydda vårt hav och lösa problemet med plast i havet måste vi jobba tillsammans. Som människor, organisationer, företag, och hela nationer.

Idag spolar det upp lika mycket som 5 badkar plast längs Sveriges västkust varje timme, året om. Tyvärr skadar det mycket av vår vackra kust och det marina djur- och växtlivet. Över 90% av alla havsfåglar har idag plast i magen, och miljontals havsdjur dör varje år på grund av havsplast. Detta är vad vi jobbar med för att stoppa. Hittills har CleanSea plockat upp 58 000 kg plast och skräp.

CleanSea finansieras främst genom samarbeten med företag och organisationer samt genom deras CleanSea armband. Med ett armband finansierar du borttagningen av 1 kilo havsplast. Armbanden är handgjorda med GOTS-certifierat bomullssnöre och låsmekanism av återvunnet FSC-trä. De bidrar till en ren havsmiljö för både människor och djurliv och visar ditt engagemang för ett rent hav.

Fladen Fishing AB har beslutat att finansiera städning under ett år på tre av Sveriges mest nedskräpade stränder: Smögen Kleven, Grundsund och Hogdal nära Strömstad.

Vi har också köpt 100 armband som motsvarar 100 kg upplockad plast. Om du handlar i vår webshop för över 500 SEK får du ett av dessa armband gratis och bidrar till en renare kust. Hjälp oss sprida budskapet om CleanSea så fler kan stötta detta viktiga projekt.

Läs mer om CleanSea här: https://www.cleansea.co

English:

Join us and support CleanSea!
CleanSea is a Swedish company that aims to save marine wildlife by creating seas filled with life instead of plastic. They do this by removing debris from the sea and coastlines in Sweden with the help of paid staff. CleanSea cleans along the coast, on the seabed, on the surface in harbors, and out on islands. Their goal is to remove all plastic, fishing gear, and debris they find.

To protect our oceans and solve the problem of plastic in the ocean, we must work together. As people, organizations, companies, and entire nations.

Today, as much as 5 bathtubs of plastic washes up along Sweden's west coast every hour, all year round. Unfortunately, it damages much of our beautiful coastline and marine animal and plant life. Over 90% of all seabirds today have plastic in their stomachs, and millions of sea animals die every year due to ocean plastic. This is what we are working to stop. So far, CleanSea has picked up 58,000 kg of plastic and rubbish.

The CleanSea is mainly financed through collaborations with companies and organizations and through their CleanSea bracelets. With a bracelet, you fund the removal of 1 kilo of ocean plastic. The bracelets are handmade with GOTS-certified cotton cord and a clasp made from recycled FSC wood. They contribute to a clean marine environment for both people and wildlife and demonstrate your commitment to a clean sea.

Fladen Fishing AB has decided to fund cleaning for a year on three of Sweden’s most littered beaches: Smögen Kleven, Grundsund, and Hogdal near Strömstad.

We have also purchased 100 bracelets, equivalent to 100 kilo of collected plastic. If you place an order in our webshop for over 500 SEK, you will receive one of these bracelets for free and contribute to a cleaner coast. Help us spread the word about CleanSea so more people can support this important project.

Read more about CleanSea here: https://www.cleansea.co