Personuppgifter

Fladen Fishing värnar om den personliga integriteten. Som personuppgiftsansvarig har vi det yttersta ansvaret för vår behandling av dina personuppgifter varför vi avser att nedan beskriva bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kommer att behandla gällande dig, vad vi har för ändamål med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta.

För dig som är konsument, kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med FladenFishing

Beroende på hur du kommer i kontakt med Fladen Fishing och/eller vilket företag du ingår i ett avtal med, kommer den personuppgiftsansvarige att vara en av följande.

Det företag som fungerar som personuppgiftsansvarig kallas för “Fladen Fishing ” nedan.

Via våra hemsidor www.fladenfishing.se och www.fladenstore.se samlar vi in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Fladen Fishing i samband med dina affärsmässiga kontakter med oss. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas omfattar namn, kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Personuppgifterna kan även röra betalningsinformation och annan information som tillhandahålls i samband med köp eller leverans av en produkt. Fladen Fishing säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Fladen Fishing sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med kunden eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger en skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur får vi tillgång till dem?

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder och för följande ändamål.

 • För att fullgöra ett avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter samt för att genomföra och ta emot betalningar.
 • För att fullgöra en rättslig förpliktelse: Vi sparar dokumentation i samband med fakturering i enlighet med gällande bokföringslagar och förordningar.
 • Med stöd i en avvägning av vårt berättigade intresse: Vi kommer att förse dig med direkt marknadsföring avseende våra produkter för att upprätthålla affärsrelationer och marknadsföra våra produkter.

Om en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid uttryckligen att be dig om att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer till exempel att be om ditt samtycke om du vill ta del av våra utskick via mejl.

Lagring av personuppgifter

Fladen Fishing vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Konsument, kund, distributör eller agent: Om du är konsument, kund, distributör eller agent och du har ingått avtal med Fladen Fishing sparas dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att företaget ska kunna fullgöra avtalet med dig, t.ex tills vi har levererat produkten du beställt, men inte längre [två år] efter din senaste kontakt med företaget. Detta inkluderar bland annat uppfyllande av leverans eller garantiåtaganden. Detta gäller emellertid inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av orsakerna angivna nedan.
 • Arbetssökande: De personuppgifter som du tillhandahåller oss genom CV, personligt brev, bild eller andra handlingar kommer att användas i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat för den tjänst som du ansökt till. Vi sparar dessa personuppgifter under rekryteringsprocessen, till dess att rekryteringsprocessen är avslutad och för en period om upp till [sex månader] därefter, för att vara kunna försvara potentiella rättsliga krav. Därefter raderas personuppgifterna i sin helhet.
 • Kommunikation: Om du har kontaktat Fladen Fishing, t.ex. via e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge som det behövs för att vi ska kunna komplettera en begäran eller hantera orsaken till att du kontaktade oss.
 • Rättsliga förpliktelser: Bolaget sparar all dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande redovisningslagstiftning.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring så länge som [två år] efter att kundrelationen är avslutad, såvida inte du motsätter dig att dina personuppgifter används i detta syfte.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter om våra kunder är en viktig del av bolagets verksamhet och vi säljer inte personuppgifter till någon annan. Vi överför endast personuppgifter som beskrivet nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Överföringar till koncernföretag: Fladen Store AB kan överföra dina personuppgifter till koncernföretag, i syfte att direktmarknadsföra våra produkter
 • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Fladen Fishings verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av bolagsverksamheten.
 • Rättsliga förpliktelser: Dina personuppgifter kan också röjas för att bolaget ska kunna efterleva vissa lagstadgade skyldigheter. De kan också komma att överföras till polisen och andra relevanta myndigheter när detta är tillåtet och nödvändigt enligt lag.

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

För dig som har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på adressen data@fladenfishing.se få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format; begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; återkalla ditt samtycke helt eller delvis; begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller om detta är tekniskt möjligt, behandlingen sker automatiskt och grundar sig på samtycke, få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med klagomål.